Tất cả các dịch vụ hoạt động bình thường

Bạn chưa đăng nhập, xin hãy đăng nhập trước tiên

Toàn bộ số điện thoại yêu cầu nạp của tất cả thành viên

Số hóa đơn Số điện thoại Loại Gói Tiền thực trả ID người tạo Trạng thái Tin nhắn phản hồi Time
6404 0347842*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 46715 2019-02-24 09:57:19
6403 0366090*** Thuê bao trả trước 20,000đ 15,800đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 46680 2019-02-24 07:52:06
6402 0342457*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 46677 2019-02-24 07:40:18
6401 0987469*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 46675 2019-02-24 07:39:50
6400 0382940*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 46673 2019-02-24 07:15:08
6399 0382940*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 46673 2019-02-24 07:14:46
6398 0979361*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 183 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 46670 2019-02-24 07:04:24
6391 0348228*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 46546 2019-02-23 21:59:31
6390 0348228*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 46546 2019-02-23 21:59:10
6389 0965963*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 46513 2019-02-23 21:42:09
6386 0962957*** Thuê bao trả trước 100,000đ 100,000đ id 449 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 46501 2019-02-23 21:24:05
6384 0352020*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 46497 2019-02-23 21:20:08
6383 0343936*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 46489 2019-02-23 21:14:36
6382 0976886*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 46477 2019-02-23 21:02:53
6381 0967747*** Thuê bao trả trước 50,000đ 39,500đ id 306 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 46476 2019-02-23 21:02:47
6380 0971381*** Thuê bao trả trước 50,000đ 50,000đ id 476 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 46440 2019-02-23 20:25:25
6379 0972173*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 46366 2019-02-23 19:44:53
6378 0985659*** Thuê bao trả trước 20,000đ 15,800đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 46363 2019-02-23 19:38:43
6377 0366595*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 46345 2019-02-23 19:32:12
6364 0385459*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 46288 2019-02-23 19:12:14
6361 0974329*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 46279 2019-02-23 19:10:49
6352 0398859*** Thuê bao trả trước 20,000đ 15,800đ id 306 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 46242 2019-02-23 18:56:29
6349 0346884*** Thuê bao trả trước 50,000đ 50,000đ id 476 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 46234 2019-02-23 18:50:47
6346 0342160*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 46224 2019-02-23 18:41:33
6345 0987592*** Thuê bao trả sau 100,000đ 100,000đ id 476 2019-02-23 18:33:24
6342 0983793*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 46144 2019-02-23 17:55:30
6341 0865354*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 46141 2019-02-23 17:54:56
6340 0975235*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 46140 2019-02-23 17:54:12
6339 0374912*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 46139 2019-02-23 17:53:38
6338 0984839*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 46131 2019-02-23 17:43:05
6337 0971110*** Thuê bao trả trước 400,000đ 320,000đ id 197 2019-02-23 17:16:18
6335 0356491*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 46090 2019-02-23 17:13:22
6333 0932810*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 307 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 46072 2019-02-23 16:52:08
6329 0356204*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 46046 2019-02-23 16:39:58
6328 0975682*** Thuê bao trả trước 50,000đ 50,000đ id 476 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 46044 2019-02-23 16:33:37
6327 0975861*** Thuê bao trả trước 150,000đ 118,500đ id 137 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 46039 2019-02-23 16:32:05
6326 0326742*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 46037 2019-02-23 16:31:29
6325 0329345*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 137 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 46035 2019-02-23 16:29:35
6324 0965992*** Thuê bao trả trước 50,000đ 50,000đ id 449 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 46027 2019-02-23 16:16:01
6323 0971110*** Thuê bao trả trước 400,000đ 320,000đ id 197 2019-02-23 15:58:45
6322 0335553*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 137 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 46017 2019-02-23 15:49:00
6321 0338052*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 107 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 46007 2019-02-23 15:38:38
6320 0396250*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 46006 2019-02-23 15:36:54
6319 0971636*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 467 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 46002 2019-02-23 15:32:47
6313 0977366*** Thuê bao trả trước 50,000đ 39,500đ id 306 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 45870 2019-02-23 13:08:00
6312 0986032*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 45840 2019-02-23 12:31:01
6311 0365936*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 45831 2019-02-23 12:16:41
6310 0336559*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 45809 2019-02-23 11:59:33
6309 0326359*** Thuê bao trả trước 50,000đ 50,000đ id 476 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 45795 2019-02-23 11:49:25
6308 0989234*** Thuê bao trả trước 100,000đ 100,000đ id 476 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 45788 2019-02-23 11:42:01
6307 0399237*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 45773 2019-02-23 11:20:34
6306 0399237*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 45773 2019-02-23 11:20:16
6305 0399237*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 45771 2019-02-23 11:19:53
6304 0399237*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 45771 2019-02-23 11:19:34
6303 0983047*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 45768 2019-02-23 11:18:04
6302 0985923*** Thuê bao trả sau 250,000đ 250,000đ id 476 2019-02-23 11:14:34
6301 0393485*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 45766 2019-02-23 11:12:05
6300 0393485*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 197 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-23 11:08:47
6299 0335158*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 45756 2019-02-23 11:06:48
6298 0335158*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 45756 2019-02-23 11:06:23
6294 0984092*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 45735 2019-02-23 10:53:37
6293 0358342*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 45732 2019-02-23 10:51:05
6292 0983395*** Thuê bao trả trước 50,000đ 50,000đ id 449 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 45724 2019-02-23 10:46:58
6291 0984054*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 45721 2019-02-23 10:42:24
6290 0349884*** Thuê bao trả trước 50,000đ 39,500đ id 306 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 45720 2019-02-23 10:41:59
6289 0337000*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 457 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 45718 2019-02-23 10:40:31
6288 0337000*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 344 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 45716 2019-02-23 10:38:52
6287 0359158*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 45706 2019-02-23 10:18:51
6286 0399259*** Thuê bao trả trước 900,000đ 720,000đ id 477 Đã nạp đủ tiền 900,000 đ cho hóa đơn số 45691 2019-02-23 10:11:53
6285 0358342*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 2019-02-23 10:03:11
6284 0902151*** Thuê bao trả trước 200,000đ 200,000đ id 476 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 45677 2019-02-23 10:02:05
6283 0932891*** Thuê bao trả trước 100,000đ 100,000đ id 476 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 45670 2019-02-23 09:50:55
6282 0376515*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 45609 2019-02-23 08:51:42
6281 0377661*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 45577 2019-02-23 07:49:10
6280 0356440*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 45551 2019-02-23 06:55:04
6279 0356440*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 45551 2019-02-23 06:53:55
6270 0355061*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 387 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 45491 2019-02-22 23:22:40
6260 ‭0983*** Thuê bao trả trước 50,000đ 50,000đ id 449 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-22 22:34:53
6256 ‭036 *** Thuê bao trả trước 50,000đ 50,000đ id 449 2019-02-22 22:23:35
6207 0977348*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 185 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 45252 2019-02-22 20:51:53
6203 0353900*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 45225 2019-02-22 20:41:05
6202 0934569*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 183 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 45216 2019-02-22 20:38:07
6201 0934569*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 183 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-22 20:37:15
6176 0972173*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 45140 2019-02-22 20:11:04
6134 0972658*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 367 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 45073 2019-02-22 19:51:29
6125 ‭0902*** Thuê bao trả trước 500,000đ 400,000đ id 371 2019-02-22 19:38:09
6094 0972355*** Thuê bao trả sau 500,000đ 500,000đ id 476 2019-02-22 18:45:36
6091 0345518*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 44915 2019-02-22 18:26:53
6087 0358076*** Thuê bao trả trước 50,000đ 50,000đ id 476 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 44900 2019-02-22 18:15:44
6083 0369830*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 44895 2019-02-22 18:11:43
6078 0975911*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 44888 2019-02-22 18:08:34
6077 0965663*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 44887 2019-02-22 18:08:14
6071 0963993*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 460 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 44880 2019-02-22 18:00:17
6069 0963993*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 460 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 44880 2019-02-22 17:59:57
6068 0394137*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 460 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 44872 2019-02-22 17:57:37
6067 0964722*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 44855 2019-02-22 17:53:22
6066 0388665*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 44849 2019-02-22 17:43:32
6058 0988976*** Thuê bao trả sau 200,000đ 200,000đ id 476 2019-02-22 17:13:05
6014 0989638*** Thuê bao trả trước 100,000đ 100,000đ id 476 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 44661 2019-02-22 15:40:21
5959 0979025*** Thuê bao trả trước 100,000đ 100,000đ id 476 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 44541 2019-02-22 14:54:12
5957 0979731*** Thuê bao trả sau 300,000đ 240,000đ id 383 2019-02-22 14:51:26
5956 0972154*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 383 2019-02-22 14:50:24
5944 0971737*** Thuê bao trả trước 50,000đ 39,500đ id 306 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 44501 2019-02-22 14:40:41
5941 0971731*** Thuê bao trả trước 50,000đ 39,500đ id 306 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 44486 2019-02-22 14:36:26
5940 0865471*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 44461 2019-02-22 14:31:17
5939 0865471*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 44461 2019-02-22 14:30:57
5938 0865471*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 44461 2019-02-22 14:30:26
5937 0979941*** Thuê bao trả sau 350,000đ 280,000đ id 133 2019-02-22 14:29:50
5930 0362190*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 44410 2019-02-22 14:06:49
5924 0377917*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 371 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 44349 2019-02-22 13:28:53
5922 0902093*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 371 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 44347 2019-02-22 13:27:09
5919 0868002*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 44340 2019-02-22 13:23:42
5916 0972055*** Thuê bao trả sau 500,000đ 395,000đ id 137 2019-02-22 13:08:54
5915 0352256*** Thuê bao trả trước 50,000đ 39,500đ id 137 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 44306 2019-02-22 13:07:26
5914 0963021*** Thuê bao trả trước 500,000đ 400,000đ id 371 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 44292 2019-02-22 12:55:44
5907 0979361*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 183 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 44225 2019-02-22 12:22:29
5906 0338588*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 44210 2019-02-22 12:10:52
5905 0336881*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 44208 2019-02-22 12:10:04
5904 0336881*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 44206 2019-02-22 12:09:29
5903 0972734*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 44166 2019-02-22 11:52:52
5885 0378542*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 44106 2019-02-22 11:37:55
5884 0378542*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 44106 2019-02-22 11:37:35
5882 0378542*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 44106 2019-02-22 11:37:05
5880 0398136*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 367 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 44099 2019-02-22 11:36:24
5871 0397454*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 44089 2019-02-22 11:32:31
5865 0388506*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 44067 2019-02-22 11:26:17
5860 0327271*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 44049 2019-02-22 11:22:50
5848 0976422*** Thuê bao trả sau 250,000đ 200,000đ id 107 2019-02-22 11:13:32
5846 0373104*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 44027 2019-02-22 11:13:08
5823 0333545*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 43984 2019-02-22 10:51:12
5822 0333545*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 43984 2019-02-22 10:50:50
5820 0333545*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 43984 2019-02-22 10:49:18
5819 0372473*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 43975 2019-02-22 10:44:35
5808 0398894*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 43951 2019-02-22 10:27:33
5807 0398894*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 43951 2019-02-22 10:27:15
5806 0398894*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 43951 2019-02-22 10:26:44
5805 ‭097 *** Thuê bao trả trước 100,000đ 100,000đ id 451 2019-02-22 10:16:41
5802 0973328*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 160 2019-02-22 10:10:49
5793 0394302*** Thuê bao trả trước 200,000đ 158,000đ id 137 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 43895 2019-02-22 10:01:10
5791 0964074*** Thuê bao trả trước 50,000đ 39,500đ id 183 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 43887 2019-02-22 09:55:10
5788 0385399*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 43867 2019-02-22 09:26:41
5787 0972119*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 43859 2019-02-22 09:20:29
5750 0336019*** Thuê bao trả trước 150,000đ 118,500đ id 137 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 43808 2019-02-22 08:58:48
5747 0385386*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 43800 2019-02-22 08:55:16
5744 0985600*** Thuê bao trả sau 500,000đ 400,000đ id 218 2019-02-22 08:52:31
5743 0976975*** Thuê bao trả sau 150,000đ 118,500đ id 306 2019-02-22 08:50:35
5740 0388665*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 43778 2019-02-22 08:43:55
5739 0961775*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 43777 2019-02-22 08:42:29
5738 0333414*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 43773 2019-02-22 08:40:17
5736 0976807*** Thuê bao trả sau 600,000đ 480,000đ id 160 2019-02-22 08:36:34
5733 0972552*** Thuê bao trả sau 200,000đ 200,000đ id 451 2019-02-22 08:31:56
5732 0383136*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 43767 2019-02-22 08:31:22
5723 0329472*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 43753 2019-02-22 08:27:34
5720 0349855*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 43750 2019-02-22 08:24:56
5701 0799169*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 43692 2019-02-22 07:56:32
5696 0985600*** Thuê bao trả trước 500,000đ 400,000đ id 218 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-22 07:53:36
5695 0988055*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 43675 2019-02-22 07:47:36
5694 0399672*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 43663 2019-02-22 07:28:38
5567 035 722*** Thuê bao trả trước 100,000đ 100,000đ id 449 2019-02-21 22:35:13
5564 0976121*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 43414 2019-02-21 22:06:09
5563 0396551*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 43370 2019-02-21 21:36:28
5562 0399532*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 107 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 43365 2019-02-21 21:34:52
5561 0399661*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 185 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 43347 2019-02-21 21:27:12
5560 0977306*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 43343 2019-02-21 21:25:52
5554 0363883*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 43322 2019-02-21 21:16:47
5553 0379445*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 43321 2019-02-21 21:14:52
5550 033 201*** Thuê bao trả trước 100,000đ 100,000đ id 449 2019-02-21 20:56:14
5549 0396387*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 43296 2019-02-21 20:54:35
5548 0982281*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 43295 2019-02-21 20:53:42
5545 0365362*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 43288 2019-02-21 20:46:48
5544 0389278*** Thuê bao trả trước 500,000đ 400,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 43279 2019-02-21 20:41:17
5543 0965367*** Thuê bao trả trước 500,000đ 400,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 43276 2019-02-21 20:39:24
5535 0364581*** Thuê bao trả trước 400,000đ 320,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 43179 2019-02-21 19:57:55
5534 0384026*** Thuê bao trả trước 400,000đ 320,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 43176 2019-02-21 19:54:19
5533 0986051*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 43170 2019-02-21 19:52:14
5532 0961267*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 43169 2019-02-21 19:52:12
5531 0987818*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 43167 2019-02-21 19:51:50
5530 0363229*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 43159 2019-02-21 19:45:51
5529 0976121*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 2019-02-21 19:45:15
5528 0989768*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 43129 2019-02-21 19:31:48
5527 0354432*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 43128 2019-02-21 19:29:41
5526 0396782*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 43120 2019-02-21 19:22:32
5525 0395414*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 233 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 43097 2019-02-21 19:04:31
5524 0382054*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 43088 2019-02-21 18:56:24
5516 0333666*** Thuê bao trả sau 100,000đ 79,000đ id 306 2019-02-21 17:49:41
5513 0386987*** Thuê bao trả trước 100,000đ 100,000đ id 449 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 42913 2019-02-21 17:31:05
5512 0377921*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 42908 2019-02-21 17:29:03
5511 0966583*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 42907 2019-02-21 17:28:44
5510 ‭0966*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-21 17:25:57
5509 0868156*** Thuê bao trả sau 50,000đ 40,000đ id 205 2019-02-21 17:10:58
5508 0978817*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 42859 2019-02-21 17:00:21
5507 0978817*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 42859 2019-02-21 17:00:02
5506 0978817*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 42859 2019-02-21 16:59:39
5505 0354545*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 42822 2019-02-21 16:46:14
5504 0868156*** Thuê bao trả sau 150,000đ 120,000đ id 205 2019-02-21 16:10:38
5503 q052_gm*** ADSL/FTTH/NextTV 50,000đ 40,000đ id 205 2019-02-21 15:56:12
5502 q052_gf*** ADSL/FTTH/NextTV 200,000đ 160,000đ id 205 2019-02-21 15:55:40
5501 q052_ft*** ADSL/FTTH/NextTV 1,000,000đ 800,000đ id 205 2019-02-21 15:52:56
5500 0972941*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 42672 2019-02-21 15:41:39
5499 0763153*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 42671 2019-02-21 15:41:16
5497 0979926*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 42575 2019-02-21 14:49:44
5496 086 975*** Thuê bao trả trước 100,000đ 100,000đ id 449 2019-02-21 14:42:59
5495 0865364*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 42524 2019-02-21 14:32:59
5494 0348583*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 458 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 42510 2019-02-21 14:20:29
5493 0348583*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 458 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-21 14:18:00
5492 0934368*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 42491 2019-02-21 14:05:01
5491 0964216*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 42390 2019-02-21 13:27:24
5490 0986289*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 42376 2019-02-21 13:08:21
5483 0363560*** Thuê bao trả trước 500,000đ 400,000đ id 404 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 42303 2019-02-21 12:17:14
5481 0392982*** Thuê bao trả trước 500,000đ 400,000đ id 404 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 42281 2019-02-21 12:07:28
5480 0965876*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 42268 2019-02-21 11:58:26
5479 0963645*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 160 2019-02-21 11:56:34
5478 0399107*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 42261 2019-02-21 11:50:13
5477 0357433*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 42257 2019-02-21 11:48:42
5476 0393234*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 426 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 42246 2019-02-21 11:36:38
5475 0963645*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 160 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-21 11:34:25
5474 0984085*** Thuê bao trả trước 500,000đ 400,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 42235 2019-02-21 11:27:56
5470 0974911*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 42157 2019-02-21 10:52:47
5469 0372146*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 42143 2019-02-21 10:47:57
5468 0983800*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 42122 2019-02-21 10:42:34
5467 0865881*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 42119 2019-02-21 10:39:44
5466 0869688*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 42118 2019-02-21 10:38:14
5465 0961294*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 42117 2019-02-21 10:37:59
5464 0984968*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 185 2019-02-21 10:32:38
5463 0984968*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 185 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-21 10:29:38
5462 0866555*** Thuê bao trả sau 500,000đ 400,000đ id 107 2019-02-21 10:28:35
5461 0388336*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 42046 2019-02-21 09:54:54
5460 0989155*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 160 2019-02-21 09:43:26
5459 0978639*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 185 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 42014 2019-02-21 09:35:04
5455 0389557*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41979 2019-02-21 09:08:01
5454 0358148*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 41976 2019-02-21 09:04:16
5453 0972519*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 41972 2019-02-21 09:02:37
5452 0978167*** Thuê bao trả trước 300,000đ 240,000đ id 160 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-21 08:39:10
5451 0978167*** Thuê bao trả trước 300,000đ 240,000đ id 160 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-21 08:37:43
5450 0329377*** Thuê bao trả sau 150,000đ 150,000đ id 451 2019-02-21 08:34:38
5449 0332753*** Thuê bao trả sau 150,000đ 150,000đ id 451 2019-02-21 08:32:31
5448 0973015*** Thuê bao trả sau 250,000đ 250,000đ id 451 2019-02-21 08:31:55
5447 0333788*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 103 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41929 2019-02-21 08:26:19
5446 0964330*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 160 2019-02-21 08:20:25
5445 0983675*** Thuê bao trả sau 250,000đ 200,000đ id 160 2019-02-21 08:20:03
5444 0985657*** Thuê bao trả sau 300,000đ 240,000đ id 160 2019-02-21 08:19:03
5443 0982739*** Thuê bao trả sau 200,000đ 158,000đ id 306 2019-02-21 08:15:23
5442 0398997*** Thuê bao trả sau 100,000đ 79,000đ id 306 2019-02-21 08:13:58
5441 0342843*** Thuê bao trả sau 100,000đ 79,000đ id 306 2019-02-21 08:13:17
5440 0973033*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 383 2019-02-21 08:08:29
5439 0969635*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41918 2019-02-21 08:07:47
5438 0969635*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41918 2019-02-21 08:07:24
5434 0364607*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 41894 2019-02-21 07:19:25
5428 0355429*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41865 2019-02-21 06:22:27
5425 0386489*** Thuê bao trả sau 50,000đ 40,000đ id 185 2019-02-21 01:15:11
5423 0328528*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 41772 2019-02-20 23:24:23
5420 0393086*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41754 2019-02-20 22:59:55
5417 0974243*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41678 2019-02-20 22:11:04
5416 0355061*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 387 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 41671 2019-02-20 22:09:11
5404 0975766*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 458 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41602 2019-02-20 21:14:52
5403 0383757*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 160 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-20 21:09:49
5400 0383757*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 160 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-20 20:51:57
5397 0359400*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 461 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 41520 2019-02-20 20:44:03
5382 0906004*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41465 2019-02-20 20:17:50
5380 0338136*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 41450 2019-02-20 20:05:45
5344 0354134*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41396 2019-02-20 19:55:38
5343 0333901*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41363 2019-02-20 19:35:39
5342 0983903*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 41358 2019-02-20 19:32:14
5341 0354030*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 41245 2019-02-20 18:52:51
5340 0978997*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41241 2019-02-20 18:51:51
5339 0354030*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 2019-02-20 18:47:52
5338 0978997*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 162 2019-02-20 18:47:01
5337 0378516*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 41181 2019-02-20 18:32:35
5335 0372030*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 41163 2019-02-20 18:21:00
5334 0354165*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 41157 2019-02-20 18:17:41
5333 0964684*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41119 2019-02-20 18:04:28
5331 0973033*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 383 2019-02-20 17:54:21
5330 0975369*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41021 2019-02-20 17:01:26
5329 0989520*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41019 2019-02-20 16:58:33
5328 0976412*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41009 2019-02-20 16:50:03
5327 0976412*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 41009 2019-02-20 16:49:42
5326 0971658*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 40946 2019-02-20 16:18:32
5325 0373955*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 40938 2019-02-20 16:14:04
5324 0375483*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 40923 2019-02-20 16:05:47
5323 0967088*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 40798 2019-02-20 15:40:46
5322 0398870*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 40781 2019-02-20 15:35:24
5321 0385645*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 40703 2019-02-20 15:09:01
5319 0326197*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 458 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 40678 2019-02-20 14:58:49
5318 0987833*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 458 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 40670 2019-02-20 14:56:04
5313 0365596*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 40658 2019-02-20 14:45:30
5312 0389266*** Thuê bao trả trước 50,000đ 50,000đ id 449 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 40657 2019-02-20 14:45:29
5311 0932357*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 40653 2019-02-20 14:40:13
5306 0964230*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 160 2019-02-20 13:18:17
5305 0985657*** Thuê bao trả sau 300,000đ 240,000đ id 160 2019-02-20 13:17:09
5304 0988976*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 160 2019-02-20 13:15:14
5303 0356522*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 40456 2019-02-20 13:07:40
5302 0932891*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 40441 2019-02-20 13:00:53
5301 0967301*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 116 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 40426 2019-02-20 12:55:56
5300 0386489*** Thuê bao trả sau 150,000đ 120,000đ id 185 2019-02-20 12:38:27
5291 097 868*** Thuê bao trả trước 200,000đ 200,000đ id 449 2019-02-20 11:58:34
5290 0964876*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 133 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-20 11:55:52
5289 0979406*** Thuê bao trả sau 300,000đ 240,000đ id 162 2019-02-20 11:55:41
5288 0869156*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 367 2019-02-20 11:50:58
5287 0869798*** Thuê bao trả sau 50,000đ 40,000đ id 185 2019-02-20 11:50:39
5286 0963598*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 185 2019-02-20 11:49:59
5285 0868142*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 185 2019-02-20 11:49:32
5284 0358601*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 40169 2019-02-20 11:48:42
5283 0868130*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 40155 2019-02-20 11:43:56
5282 0342286*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 40148 2019-02-20 11:40:20
5280 0329961*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 306 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 40120 2019-02-20 11:26:19
5278 0344944*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 40082 2019-02-20 11:08:15
5276 0335589*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 40063 2019-02-20 11:00:22
5275 0337070*** Thuê bao trả trước 50,000đ 39,500đ id 306 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 40042 2019-02-20 10:50:14
5274 0964236*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 40008 2019-02-20 10:35:48
5273 0977366*** Thuê bao trả trước 20,000đ 15,800đ id 306 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39992 2019-02-20 10:28:39
5272 0369348*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39971 2019-02-20 10:21:59
5271 0906171*** Thuê bao trả trước 300,000đ 240,000đ id 160 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-20 10:20:42
5270 0973965*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39963 2019-02-20 10:11:51
5269 0906171*** Thuê bao trả trước 300,000đ 240,000đ id 160 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-20 10:09:57
5268 0868142*** Thuê bao trả sau 100,000đ 79,000đ id 306 2019-02-20 09:16:53
5267 0963598*** Thuê bao trả sau 100,000đ 79,000đ id 306 2019-02-20 09:16:26
5266 0868142*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 306 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-20 09:12:54
5265 0963598*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 306 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-20 09:12:20
5264 0362302*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39831 2019-02-20 09:05:02
5263 036 656*** Thuê bao trả trước 100,000đ 100,000đ id 449 2019-02-20 09:02:39
5262 0368848*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39813 2019-02-20 08:55:06
5261 0986920*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39789 2019-02-20 08:41:25
5260 0986244*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39787 2019-02-20 08:38:45
5259 0986244*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39787 2019-02-20 08:38:25
5257 0355632*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 185 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39749 2019-02-20 08:07:52
5256 0963058*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 185 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39745 2019-02-20 08:01:25
5255 0965969*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39734 2019-02-20 07:26:47
5254 0984814*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 2019-02-20 07:10:24
5253 0988976*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 160 2019-02-20 07:08:38
5252 0973328*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 160 2019-02-20 07:08:08
5251 0985657*** Thuê bao trả sau 300,000đ 240,000đ id 160 2019-02-20 07:07:35
5240 0989690*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 185 2019-02-19 23:54:34
5236 0961757*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39608 2019-02-19 22:55:28
5234 0978178*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39552 2019-02-19 22:12:22
5233 0964529*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 39551 2019-02-19 22:11:07
5231 0363560*** Thuê bao trả trước 500,000đ 400,000đ id 404 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 39514 2019-02-19 21:38:43
5230 0363560*** Thuê bao trả trước 500,000đ 400,000đ id 404 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 39514 2019-02-19 21:36:50
5229 0763306*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 312 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39508 2019-02-19 21:30:37
5228 0978492*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-19 21:25:20
5226 0979994*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39497 2019-02-19 21:20:17
5225 0978492*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 160 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-19 21:17:21
5224 0978492*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 160 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-19 21:17:09
5223 0981390*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39491 2019-02-19 21:17:06
5222 0978492*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 160 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-19 21:16:58
5221 0377229*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39489 2019-02-19 21:16:41
5219 0978492*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-19 21:03:08
5213 0967320*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39469 2019-02-19 20:57:51
5212 0978492*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-19 20:57:35
5211 0978492*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 160 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-19 20:57:18
5208 0976886*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 39435 2019-02-19 20:37:43
5205 0976617*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 39431 2019-02-19 20:35:16
5176 0966054*** Thuê bao trả trước 20,000đ 15,800đ id 116 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39389 2019-02-19 20:11:27
5175 0975320*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 107 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 39376 2019-02-19 19:57:16
5174 0328364*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39370 2019-02-19 19:53:59
5173 0385332*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39368 2019-02-19 19:50:15
5172 0388228*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 227 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39364 2019-02-19 19:47:03
5171 0397454*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 39360 2019-02-19 19:43:44
5170 0366678*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 39358 2019-02-19 19:36:02
5169 0397454*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 197 2019-02-19 19:27:22
5167 0379184*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39314 2019-02-19 18:54:06
5166 0392982*** Thuê bao trả trước 500,000đ 400,000đ id 404 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 39308 2019-02-19 18:43:10
5165 0366729*** Thuê bao trả trước 20,000đ 15,800đ id 306 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39296 2019-02-19 18:25:11
5164 0978401*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 39281 2019-02-19 17:51:42
5163 0364252*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39278 2019-02-19 17:44:06
5162 0976617*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39275 2019-02-19 17:37:43
5161 0397515*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39262 2019-02-19 17:22:16
5160 0971654*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39248 2019-02-19 17:08:36
5158 0399841*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39191 2019-02-19 16:30:18
5157 0974063*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39183 2019-02-19 16:17:30
5156 0377526*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 39182 2019-02-19 16:13:03
5155 0377526*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 39182 2019-02-19 16:12:41
5154 0377526*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 39182 2019-02-19 16:12:15
5153 0352269*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 39172 2019-02-19 16:01:42
5152 0964546*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39168 2019-02-19 16:00:05
5151 0965768*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39119 2019-02-19 14:56:51
5150 ‭0965*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-19 14:54:12
5149 ‭0965*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-19 14:42:55
5147 0966717*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39074 2019-02-19 14:30:10
5146 0966012*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39073 2019-02-19 14:29:49
5145 0388893*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 39061 2019-02-19 14:00:21
5144 0869731*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 39041 2019-02-19 13:19:45
5143 0869731*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 39041 2019-02-19 13:19:22
5141 0978112*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 39024 2019-02-19 12:57:16
5138 0905258*** Thuê bao trả trước 500,000đ 400,000đ id 280 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 39018 2019-02-19 12:38:49
5137 0776768*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 280 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 39017 2019-02-19 12:37:12
5136 0366604*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 39004 2019-02-19 12:08:57
5131 0981901*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 38969 2019-02-19 11:37:20
5128 0978566*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 38926 2019-02-19 10:56:00
5126 0352903*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 38915 2019-02-19 10:43:12
5125 0984624*** Thuê bao trả trước 500,000đ 400,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 38914 2019-02-19 10:40:33
5124 0336975*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 38913 2019-02-19 10:39:03
5123 0327079*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 38910 2019-02-19 10:34:02
5122 0866715*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 38904 2019-02-19 10:32:24
5119 0971009*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 38893 2019-02-19 10:23:39
5118 0348789*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 38864 2019-02-19 10:03:33
5114 0984211*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 185 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 38788 2019-02-19 08:58:30
5113 0969635*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 2019-02-19 08:27:08
5112 0969635*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 2019-02-19 08:22:23
5111 0366229*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 38765 2019-02-19 08:21:15
5110 0355543*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 38744 2019-02-19 07:15:36
5109 0967463*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 390 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 38732 2019-02-19 00:36:11
5089 0939124*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 38624 2019-02-18 21:55:29
5088 0939124*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-18 21:54:54
5080 0865842*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 38559 2019-02-18 20:59:27
5079 0356174*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 38546 2019-02-18 20:50:58
5078 0387123*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 38510 2019-02-18 20:05:58
5077 0971990*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 38505 2019-02-18 20:01:59
5076 0963547*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 227 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 38495 2019-02-18 19:56:32
5075 0963547*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 227 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 38489 2019-02-18 19:52:24
5074 0976764*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 38474 2019-02-18 19:42:51
5073 0977976*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 38470 2019-02-18 19:37:55
5072 0394002*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 38468 2019-02-18 19:35:26
5070 0962633*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 38462 2019-02-18 19:32:33
5069 0367252*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 185 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 38453 2019-02-18 19:28:34
5068 0394002*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 38468 2019-02-18 19:24:29
5067 0366678*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 38440 2019-02-18 19:16:35
5066 0363190*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 185 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 38436 2019-02-18 19:10:02
5065 0977016*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 38424 2019-02-18 18:48:36
5064 0904745*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 2019-02-18 18:09:05
5063 0366254*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 38379 2019-02-18 18:08:50
5062 0776235*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 2019-02-18 18:08:09
5061 0904745*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-18 18:07:40
5052 0978046*** Thuê bao trả trước 300,000đ 240,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 38348 2019-02-18 17:55:41
5051 0378412*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 38306 2019-02-18 17:28:00
5050 0978776*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 38298 2019-02-18 17:17:42
5049 0963076*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 38297 2019-02-18 17:17:12
5048 0971074*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 137 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 38268 2019-02-18 16:50:36
5047 0976053*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 383 2019-02-18 16:48:47
5046 0346101*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 137 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 38257 2019-02-18 16:46:58
5045 0372057*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 137 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 38250 2019-02-18 16:46:28
5044 0379722*** Thuê bao trả trước 100,000đ 100,000đ id 451 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 38247 2019-02-18 16:44:30
5043 0984641*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 38232 2019-02-18 16:30:43
5042 0373005*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 38221 2019-02-18 16:08:10
5041 0986289*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 38196 2019-02-18 15:37:15
5035 0397404*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 38166 2019-02-18 15:03:30
5034 0397404*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 38165 2019-02-18 15:02:41
5033 0902093*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 371 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 38164 2019-02-18 15:02:34
5032 0974142*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 312 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 38143 2019-02-18 14:38:59
5031 0982435*** Thuê bao trả sau 350,000đ 280,000đ id 160 2019-02-18 14:03:59
5030 0345331*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 38088 2019-02-18 13:56:05
5027 0966297*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 107 2019-02-18 13:11:26
5026 t037_gf*** ADSL/FTTH/NextTV 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:53:41
5025 t037_gf*** ADSL/FTTH/NextTV 150,000đ 120,000đ id 458 2019-02-18 12:53:05
5024 t037_gf*** ADSL/FTTH/NextTV 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:52:03
5023 t037_gf*** ADSL/FTTH/NextTV 150,000đ 120,000đ id 458 2019-02-18 12:51:29
5022 t037_gf*** ADSL/FTTH/NextTV 150,000đ 120,000đ id 458 2019-02-18 12:50:55
5021 t037_gf*** ADSL/FTTH/NextTV 150,000đ 120,000đ id 458 2019-02-18 12:50:23
5020 t037_gf*** ADSL/FTTH/NextTV 150,000đ 120,000đ id 458 2019-02-18 12:49:47
5019 t037_gf*** ADSL/FTTH/NextTV 150,000đ 120,000đ id 458 2019-02-18 12:49:05
5018 t037_gf*** Thuê bao trả sau 150,000đ 120,000đ id 458 2019-02-18 12:48:16
5017 t037_gf*** ADSL/FTTH/NextTV 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:43:54
5016 0979256*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 37974 2019-02-18 12:38:55
5015 t037_gf*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:38:15
5014 t037_ft*** ADSL/FTTH/NextTV 150,000đ 120,000đ id 458 2019-02-18 12:36:16
5013 t037_ft*** ADSL/FTTH/NextTV 150,000đ 120,000đ id 458 2019-02-18 12:35:48
5012 t037_gf*** ADSL/FTTH/NextTV 150,000đ 120,000đ id 458 2019-02-18 12:35:15
5011 0988892*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 185 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37962 2019-02-18 12:31:07
5010 0987789*** Thuê bao trả sau 400,000đ 320,000đ id 458 2019-02-18 12:29:29
5009 0989541*** Thuê bao trả sau 150,000đ 120,000đ id 185 2019-02-18 12:28:48
5008 0398439*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:28:06
5007 0866192*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:27:44
5006 0865721*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:27:10
5005 0872803*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:26:02
5004 0961229*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:25:35
5003 0396220*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:24:55
5002 0339487*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:23:52
5001 0332239*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:23:24
5000 0388045*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:19:26
4999 0963330*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:15:40
4998 0365570*** Thuê bao trả sau 150,000đ 120,000đ id 458 2019-02-18 12:15:08
4997 ptcbt_t*** ADSL/FTTH/NextTV 200,000đ 160,000đ id 458 2019-02-18 12:12:05
4996 0345716*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 458 2019-02-18 12:11:33
4995 0363500*** Thuê bao trả sau 400,000đ 320,000đ id 458 2019-02-18 12:10:12
4994 0983178*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 458 2019-02-18 12:09:51
4993 0369969*** Thuê bao trả sau 150,000đ 120,000đ id 458 2019-02-18 12:08:39
4992 0352252*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:06:52
4991 0988785*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:06:15
4990 0969443*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:04:58
4989 0378737*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 458 2019-02-18 12:02:51
4988 0976720*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37901 2019-02-18 11:59:18
4987 0976720*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37901 2019-02-18 11:59:01
4986 0976720*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37901 2019-02-18 11:58:39
4981 0966150*** Thuê bao trả trước 50,000đ 39,500đ id 306 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37855 2019-02-18 11:25:44
4979 0329563*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37822 2019-02-18 10:53:36
4978 0908977*** Thuê bao trả trước 900,000đ 720,000đ id 227 2019-02-18 10:50:07
4977 0982833*** Thuê bao trả sau 250,000đ 200,000đ id 240 2019-02-18 10:44:59
4976 0972207*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 37795 2019-02-18 10:41:02
4975 0865212*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37794 2019-02-18 10:38:45
4974 0865212*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37794 2019-02-18 10:38:27
4973 0865212*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37794 2019-02-18 10:38:04
4972 0972207*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 37781 2019-02-18 10:28:51
4971 0972207*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 37781 2019-02-18 10:28:24
4970 0975361*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37777 2019-02-18 10:25:29
4969 0375690*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 185 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 37744 2019-02-18 09:40:42
4968 0972658*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 367 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37733 2019-02-18 09:27:19
4966 0362775*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 37714 2019-02-18 09:12:56
4965 0385929*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 37712 2019-02-18 09:09:12
4964 0867494*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 37708 2019-02-18 09:00:20
4963 0978094*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 160 2019-02-18 08:42:13
4962 0969192*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 185 2019-02-18 08:24:47
4961 0393234*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 426 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37676 2019-02-18 07:42:47
4960 0987260*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37663 2019-02-18 07:03:54
4895 0981223*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 37410 2019-02-17 22:00:33
4893 0329844*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 125 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 37374 2019-02-17 21:43:30
4892 0973323*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37355 2019-02-17 21:29:42
4891 0984739*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37354 2019-02-17 21:29:15
4881 0364607*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 37310 2019-02-17 21:03:51
4876 0985448*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37281 2019-02-17 20:53:39
4875 0363049*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 37165 2019-02-17 20:11:48
4874 0933414*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 330 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 37114 2019-02-17 19:48:46
4873 0965076*** Thuê bao trả trước 20,000đ 15,800đ id 120 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 37109 2019-02-17 19:44:07
4872 0987481*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 37105 2019-02-17 19:43:24
4866 0966620*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 37038 2019-02-17 19:00:16
4849 0987810*** Thuê bao trả trước 150,000đ 120,000đ id 312 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 36997 2019-02-17 18:30:54
4848 0987810*** Thuê bao trả trước 500,000đ 400,000đ id 312 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 36997 2019-02-17 18:28:48
4847 0394600*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 36963 2019-02-17 18:15:36
4840 0385332*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 36944 2019-02-17 18:00:40
4839 0335195*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 36928 2019-02-17 17:39:20
4838 0375882*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 242 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 36923 2019-02-17 17:17:36
4837 0346649*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 242 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 36916 2019-02-17 17:00:14
4836 0352903*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 36900 2019-02-17 16:49:51
4835 0985438*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 242 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 36873 2019-02-17 16:32:31
4834 0373896*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 242 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 36869 2019-02-17 16:28:07
4833 0987253*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 36868 2019-02-17 16:27:43
4828 0337747*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 36862 2019-02-17 16:22:35
4827 0349606*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 36861 2019-02-17 16:22:10
4826 0372076*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 36860 2019-02-17 16:20:06
4825 0963140*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 36856 2019-02-17 16:14:11
4824 0354989*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 36844 2019-02-17 16:06:52
4822 0332646*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 162 2019-02-17 16:04:30
4819 0984640*** Thuê bao trả sau 150,000đ 120,000đ id 162 2019-02-17 15:54:33
4815 0962426*** Thuê bao trả trước 200,000đ 200,000đ id 451 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 36785 2019-02-17 15:18:12
4814 0985241*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 36784 2019-02-17 15:10:19
4813 0971988*** Thuê bao trả trước 100,000đ 100,000đ id 449 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 36740 2019-02-17 14:43:11
4809 0347151*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 242 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 36684 2019-02-17 13:49:22
4808 0386910*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 36660 2019-02-17 13:25:49
4807 0977575*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 306 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 36659 2019-02-17 13:20:49
4804 0366178*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 36639 2019-02-17 12:51:37
4800 0869798*** Thuê bao trả sau 50,000đ 40,000đ id 185 2019-02-17 12:13:39
4799 0328391*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 36553 2019-02-17 11:44:50
4798 0379984*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 36527 2019-02-17 11:27:13
4797 0349606*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 36526 2019-02-17 11:26:43
4796 0372371*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 36523 2019-02-17 11:21:16
4795 0977046*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 107 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 36509 2019-02-17 11:15:46
4794 0397211*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 36503 2019-02-17 11:05:05
4793 0397211*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 36501 2019-02-17 11:04:40
4792 0397211*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 36501 2019-02-17 11:04:15
4791 0362766*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 36496 2019-02-17 10:49:29
4790 0969240*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 36489 2019-02-17 10:36:56
4789 0392564*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 162 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 36464 2019-02-17 10:03:18
4788 0962418*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 367 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 36435 2019-02-17 09:05:16
4787 0962630*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 233 2019-02-17 08:48:00
4784 0364884*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 36425 2019-02-17 08:41:32
4783 0869204*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 36420 2019-02-17 08:25:18
4782 0983561*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 36419 2019-02-17 08:21:56
4781 0986866*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 36409 2019-02-17 07:53:23
4779 0373143*** Thuê bao trả trước 20,000đ 15,800đ id 306 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 36406 2019-02-17 07:37:32
4778 0394311*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 36405 2019-02-17 07:36:30
4777 0986619*** Thuê bao trả sau 250,000đ 200,000đ id 240 2019-02-17 07:29:19
4776 0377124*** Thuê bao trả sau 150,000đ 120,000đ id 240 2019-02-17 07:28:42
4775 0399900*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 36400 2019-02-17 07:12:53
4764 0977522*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 36101 2019-02-16 20:54:06
4763 0964478*** Thuê bao trả sau 350,000đ 280,000đ id 160 2019-02-16 20:53:45
4762 0904826*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 36083 2019-02-16 20:37:01
4759 0964128*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 36073 2019-02-16 20:22:29
4751 0336263*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 306 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 36025 2019-02-16 19:21:46
4750 0976623*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 35997 2019-02-16 19:15:05
4749 0967271*** Thuê bao trả trước 150,000đ 120,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 35968 2019-02-16 18:37:06
4748 0975857*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 242 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 35963 2019-02-16 18:19:09
4747 0967491*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 35961 2019-02-16 18:14:15
4744 0932310*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-16 17:34:52
4741 0393157*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 35895 2019-02-16 17:17:50
4738 0359812*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 35888 2019-02-16 17:14:17
4731 0359031*** Thuê bao trả sau 500,000đ 400,000đ id 234 2019-02-16 16:49:39
4728 0932310*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-02-16 16:44:20
4714 0395555*** Thuê bao trả sau 350,000đ 280,000đ id 185 2019-02-16 15:55:07
4713 0352471*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 35826 2019-02-16 15:53:48
4709 0375225*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 35703 2019-02-16 12:42:33
4708 0363159*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 35682 2019-02-16 12:26:20
4707 0358416*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 120 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 35569 2019-02-16 11:06:47
4706 0965244*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 35566 2019-02-16 11:03:51
4705 0965244*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 35566 2019-02-16 11:03:35
4704 0965244*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 35566 2019-02-16 11:03:12
4703 0963638*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 242 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 35552 2019-02-16 10:50:18
4702 0394151*** Thuê bao trả trước 100,000đ 79,000đ id 306 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 35550 2019-02-16 10:34:02
4701 0339563*** Thuê bao trả trước 150,000đ 120,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 35536 2019-02-16 10:16:01
4700 0984624*** Thuê bao trả trước 500,000đ 400,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 35529 2019-02-16 10:11:31
4699 0984990*** Thuê bao trả trước 150,000đ 120,000đ id 391 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 35526 2019-02-16 10:08:08
4698 0348789*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 35501 2019-02-16 09:20:02
4697 0393486*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 242 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 35499 2019-02-16 09:19:42
4696 0975577*** Thuê bao trả sau 100,000đ 80,000đ id 383 2019-02-16 09:14:27
4695 0973898*** Thuê bao trả sau 450,000đ 360,000đ id 160 2019-02-16 08:09:06
4693 0328727*** Thuê bao trả trước 150,000đ 120,000đ id 242 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 35455 2019-02-16 07:32:03
4692 0392128*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 441 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 35454 2019-02-16 07:17:02
4691 0333788*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 103 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 35443 2019-02-16 01:30:28
4651 0379229*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 35346 2019-02-15 23:06:28
4638 0976103*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 343 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 35320 2019-02-15 22:36:06
4565 0394355*** Thuê bao trả trước 50,000đ 39,500đ id 137 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 35195 2019-02-15 21:06:18
4557 0367544*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 160 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 35182 2019-02-15 20:53:10
4549 0354474*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 35171 2019-02-15 20:43:38
4547 0978463*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 35169 2019-02-15 20:42:52
4546 0978463*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 35169 2019-02-15 20:42:26
4545 0978463*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 35169 2019-02-15 20:42:12
4542 0969634*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 162 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 35138 2019-02-15 20:28:53
4532 0339151*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 367 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 35113 2019-02-15 20:05:12
4529 0353533*** Thuê bao trả trước 150,000đ 118,500đ id 306 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 35110 2019-02-15 20:03:20
4524 0359350*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 35100 2019-02-15 19:57:23
4516 0964236*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 35050 2019-02-15 19:02:35
4515 0373000*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 35047 2019-02-15 18:58:10
4512 0345239*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 35028 2019-02-15 18:32:30
4511 0375981*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 34949 2019-02-15 17:49:09
4510 0357791*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 34946 2019-02-15 17:31:47
4509 0389742*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 34945 2019-02-15 17:30:23
4508 0989814*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 390 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 34933 2019-02-15 17:01:45
4496 0352269*** Thuê bao trả trước 400,000đ 320,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 34906 2019-02-15 16:40:12
4495 0392265*** Thuê bao trả trước 100,000đ 80,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 34903 2019-02-15 16:25:45
4494 0382842*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 443 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 34902 2019-02-15 16:23:48
4446 0366090*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 383 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 34815 2019-02-15 15:22:32
4443 0366678*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,000đ id 197 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 34789 2019-02-15 14:39:23
4431 0971928*** Thuê bao trả sau 200,000đ 160,000đ id 425 2019-02-15 14:31:52
4416 0977847*** Thuê bao trả trước 200,000đ 160,000đ id 185 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 34708 2019-02-15 14:13:22
4405 0375981*** Thuê bao trả trước 50,000đ 40,000đ id 240 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 34677 2019-02-15 13:48:34